Regulamin sklepu internetowego

WSTĘP DO REGULAMINU

Właścicielem platformy sprzedaży internetowej Sklep Kibica Polonia Warszawa™ mieszczącej się na stronie www.sklep.kspolonia.pl (w dalszej części  „Sklep”) jest
ForSport Active Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(w dalszej części „ForSport”)

ForSport Active Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000641516.
NIP: 9512420891, REGON: 365630184

Sklep działa na podstawie umowy pomiędzy ForSport Active Sp. z o.o. oraz Polonia Warszawa SA (NIP: 5252596006).

Sklep działający na stronie www.sklep.kspolonia.pl oraz stacjonarny Sklep Kibica Polonia Warszawa™, mieszczący się w pawilonie przy ul. Konwiktorskiej 6 to jedyne miejsca uprawnione do sprzedaży gadżetów oraz pamiątek kibicowskich i sportowych (z wyłączeniem kolekcji ubrań i akcesoriów marki New Balance) ze znakiem graficznym używanym przez i będącym własnością Polonia Warszawa SA (emblematem powszechnie znanym jako obecnie użytkowany przez drużynę piłkarską herb KSP). Uprawnienie powyższe przysługuje na podstawie licencji wydanej przez Polonia Warszawa SA.

Rachunek bankowy PKO BP : PL50102010680000150203114956

Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

 1. Przedsiębiorca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym ForSport
 2. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Internetowym Sklepie Kibica (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”).
 4. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.
 7. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.
 8. Rzeczoznawca – specjalista w zakresie obuwia i odzieży, posiadający wiedzę specjalistyczną umożliwiającą stwierdzenie istnienia wady i przyczyn jej powstania, w sprzedanym towarze Konsumentowi.
 9. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym, w szczególności obuwie sportowe, odzież i akcesoria sportowe.
 10. Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta określonych praw z tytułu rękojmi.
 11. Dokument informacyjny – dokument dołączony do Towaru informujący Konsumenta o sposobie korzystania z towaru i jego konserwacji.
 12. Sklep internetowy – serwis internetowy należący do ForSport, na którym nastąpiło złożenie zamówienia przez Kupującego.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Do składania Zamówień w Sklepie, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www.
 3. Korzystanie ze Sklepu oraz założenie i prowadzenie Konta klienta jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
 4. Głównym przedmiotem świadczenia ForSport jest profesjonalna sprzedaż oryginalnego obuwia, odzieży sportowej oraz akcesoriów sportowych, które to Towary zostały zgodnie z obowiązującym przepisami prawa wprowadzone na rynek polski.
 5. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie przez Klienta zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 6. Składane na stronie zamówienia na produkty prezentowane przez ForSport stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert zakupu. Umowa sprzedaży jest zawierana z chwilą potwierdzenia zamówienia przez ForSport w formie wiadomości e-mail, wysłanej do Klienta. Do czasu otrzymania tego potwierdzenia, Klient jest uprawiony do anulowania zamówienia.
 7. ForSport dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były jak to najbardziej możliwe, zgodne z rzeczywistością.
 8. Informacje o producentach Towarów, posiadanych przez Towary znakach bezpieczeństwa i zgodności, podawane są na stronie Sklepu internetowego, obok wybranego przez Kupującego Towaru.
 9. Konsument może porozumieć się z ForSport za pośrednictwem:
  poczty elektronicznej e-mail: biuro@forsportactive.pl
  lub bezpośrednio w siedzibie spółki: ul. Sarmacka 11/50, 02-972 Warszawa
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.
 11. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. CENY I OPŁATY DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny Towarów, podane w Sklepie są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki i daniny publiczne, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. ForSport płatność za Towar oraz pozostałe opłaty wynikające z zakupu przyjmuje w formie przedpłaty poprzez płatność przelewem (przelew internetowy lub wpłata pocztowa) na rachunek bankowy ForSport. Konsument ponosi koszty możliwej opłaty bankowej lub pocztowej, za wykonanie dyspozycji przelewu.
 3. Oprócz ceny Towaru, Konsument pokrywa również koszty jego dostarczenia na adres wskazany w złożonym zamówieniu w przypadku wybrania opcji wysyłki zakupionego Towaru. Odbiór osobisty w punkcie stacjonarnym jest bezpłatny.
 4. Szczegółowe informacje na temat wysyłki, w tym kosztów zawiera rozdział IV niniejszego Regulaminu.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia ForSport przyjmuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep, należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu bądź w wiadomościach mailowych otrzymanych na podany adres e-mail.
 3. Po zawarciu z Kupującym umowy sprzedaży, kupiony Towar zostanie niezwłocznie przez ForSport wydany.
 4. W sytuacji, w której z przyczyn obiektywnych i niezależnych od ForSport, zamówionego Towaru nie będzie w magazynie, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między:
  zmianą zamówionego Towaru na inny,
  dłuższym czasem realizacji,
  rezygnacją ze złożonego zamówienia, a w konsekwencji zwrotu wszystkich wpłaconych środków pieniężnych.
 5. Kupujący przy złożeniu zamówienia, w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia.
 6. Podanie nieprawidłowych danych przez Kupującego może uniemożliwić realizację złożonego zamówienia, a w szczególności podanie przez Klienta błędnego adresu dostawy Towaru, może spowodować opóźnienie w jego dostawie.

IV. WYSYŁKA TOWARU I KOSZTY WYSYŁKI

 1. Oprócz ceny Towaru, Konsument pokrywa również koszty jego dostarczenia na adres wskazany w złożonym zamówieniu. Koszty dostawy Towaru mogą pozostać po stronie ForSport w przypadku organizowania wyraźnie oznaczonych promocyjnych akcji czasowych.
 2. Koszt dostawy jest doliczany do kwoty zamówienia.
 3. Podstawowy koszt dostawy Towaru wynosi 15,60 PLN, ForSport zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów dostawy dla niektórych Towarów. Pełna tabela kosztów dostawy znajduje się na stronie: sklep.kspolonia.pl/platnosci-i-dostawa
 4. Koszty dostawy wskazane w punkcie 3. dotyczą dostawy wyłącznie na terenie Polski. Przy wysyłce zagranicznej koszty wyliczane są indywidualnie i przekazywane Kupującemu drogą mailową.
 5. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczta Polska SA (NIP: 5250007313) - krajowego operatora zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych i z wykorzystaniem świadczonych przez niego usług.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, ForSport zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przedstawiciela Poczty Polskiej SA, który będzie zawierał dane odbiorcy i przedstawiciela, jak również krótki opis wyglądu Towaru oraz niezwłoczne poinformowanie o tym ForSport.
 7. Wysyłka zakupionych Towarów następuje w pierwszy piątek po uzyskaniu potwierdzenia otrzymania wpłaty na konto bankowe ForSport. W przypadku dnia ustawowo wolnego od pracy wysyłka następuje w najbliższy dzień roboczy.
 8. ForSport zastrzega sobie prawo do opóźnienia w wysyłce z powodów losowych, na które nie będzie miał wpływu (np. awarie, choroby itp.). W przypadku wystąpienia takowych opóźnień ForSport będzie starał się możliwie szybko poinformować Kupującego o opóźnieniu i planowej wysyłce.
 9. ForSport przekazuje do wysyłki zamówiony i kupiony przez Konsumenta Towar bez wad fizyczny i prawnych. Dołoży także wszelkich starań by zakupiony Towar został zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem w czasie dostawy.

V. WYMIANA TOWARU

 1. Wszystkie zakupione w Sklepie Towary, na życzenie Klienta podlegają wymianie na inny, w terminie 30 dni od daty otrzymania Towaru, który ma być wymieniony.
 2. Klient może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze, bądź inny, ponosząc koszty odesłania Towaru nieużywanego, nieuszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu razem ze wszystkimi metkami i dopięciami z kodem kreskowym na adres Sklepu.
 3. Klient proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie Sklepu znajduje się oczekiwany przez Niego rozmiar. W przypadku braku dostępności towaru, ForSport dołoży wszelkich starań, by Towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), ForSport zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto bądź przekazem pocztowym.
 4. Czas realizacji wymiany wynosi do 7 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przesyłki przez ForSport

VI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z ForSport bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do siedziby ForSport), w termie 30 dni od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin trzydziestodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 2. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie.
 3. Klient może posłużyć się przykładowym formularzem przygotowanym przez Forsport, który należy uzupełnić, przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
 4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, należy wysłać do siedziby Forsport, z tym, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.
 5. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu (dostarczenia) Towaru do siedziby Forsport.
 6. Forsport dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 7. Forsport może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 8. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Forsport lub przekazać go osobie upoważnionej przez Forsport niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 9. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 9, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Zwrotu Towaru Klient powinien dokonać na adres siedziby Forsport tj. ul. Sarmacka 11/50 , 02-972 Warszawa, chyba że Forsport upoważniło konkretna osobę do jego odbioru.
 11. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 12. Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Właściciel Sklepu informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

VII. REKLAMACJE

 1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwa) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
 2. ForSport zaleca zachowanie dowodu zakupu – np. paragon, faktura VAT.
 3. Zaleca się aby reklamowany Towar był czysty, co znacznie przyśpieszy rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.
 5. ForSport w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia, którego podstawą będzie opinia wydana przez profesjonalnego Rzeczoznawcę.
 6. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Konsumenta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Klienta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Konsumentem.
 7. Reklamacje Klient może złożyć wysyłając sporządzony przez Forsport uzupełniony formularz, na adres siedziby Forsport (ul. Sarmacka 11/50 ,Warszawa), przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
 8. Jeżeli w wyniku uznania przez Forsport reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, Forpost niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Konsumenta adres, chyba że zostanie ustalona z Klientem inna forma przekazania Towaru.
 9. Jeżeli decyzją Rzeczoznawcy, Forsport na żądanie Klienta obniżył cenę reklamowanego Towaru lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez Forposrt przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Klienta odebrany, Forsport wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Forsport będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru. Opłata ta wnosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście, gdzie siedzibę ma Forsport, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.
 11. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.
 2. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się:
  1. do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z Forsport umowy sprzedaży,
  2. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a Forsport (patrz: http://www.ihrzeszow.ires.pl/)
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Klientem, a Forsport, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów (patrz: http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/biuro-ochrony-konsumentow) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów (patrz: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/s,945,rzeszow.html).
 4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem : http://ec.europa.eu/consumers/odr .

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Forsport, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.
 3. Dane osobowe są przetwarzane tylko i włącznie przez Forsport, w celu realizacji złożonego Zamówienia.
 4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Forsport zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

X. REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Aby Klient otrzymał status „Stałego Klienta” Sklepu Internetowego, musi dokonać rejestracji na stronie www.kspolonia.pl
 2. Warunkiem prawidłowej rejestracji jest także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. 133 z dnia 28.08.97r.).

Regulamin sklepu stacjonarnego

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem punktu stacjonarnego działającego pod marką Sklep Kibica Polonia Warszawa™ mieszczącego się w pawilonie wolnostojącym na terenie Ośrodka „Polonia” Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie (w dalszej części „Sklep stacjonarny”) jest ForSport Active Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w dalszej części „ForSport”). ForSport Active Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000641516. NIP: 9512420891, REGON: 365630184.
 2. Sklep stacjonarny działa na podstawie umowy pomiędzy ForSport Active Sp. z o.o. oraz Polonia Warszawa SA (NIP: 5252596006).
 3. Sklep Kibica Polonia Warszawa™ działający na stronie www.sklep.kspolonia.pl (w dalszej części „Sklep internetowy”) oraz Sklep stacjonarny mieszczący się w pawilonie wolnostojącym na terenie Ośrodka „Polonia” Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa przy ul. Konwiktorskiej 6 to jedyne miejsca uprawnione do sprzedaży gadżetów oraz pamiątek kibicowskich i sportowych z wykorzystaniem znaku graficznego używanego przez i będącego własnością Polonia Warszawa SA (emblematem powszechnie znanym jako obecnie użytkowany przez drużynę piłkarską herb KSP). Uprawnienie powyższe przysługuje na podstawie licencji wydanej przez Polonia Warszawa SA. ForSport nie ponosi odpowiedzialności za towary zakupione w innych miejscach, nawet jeżeli posiadają zastrzeżone znaki graficzne.
 4. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów konsumentom w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.

II. FUNKCJONOWANIE POZA DNIAMI MECZOWYMI

 1. Poza dniami meczowymi Sklep stacjonarny działa w formie "showroom", czyli jako salon wystawowy.
 2. W dniach funkcjonowania jako salon wystawowy:
  nie jest prowadzona sprzedaż stacjonarna;
  możliwe jest zapoznanie z ofertą bieżącą Sklepu stacjonarnego, w tym przymierzenie oferowanych towarów;
  możliwy jest odbiór opłaconych przelewem zamówień wykonanych w Sklepie Internetowym;
  możliwe jest zapisanie się na listy zainteresowanych towarami specjalnymi, przygotowanymi do wprowadzenia do oferty;
  możliwe jest odbieranie nagród w konkursach organizowanych przez Sklep internetowy.
 3. Godziny otwarcia salonu wystawowego:
  poniedziałek - piątek: 13.00 - 17.00
  sobota, niedziela: nieczynne.
 4. W godzinach funkcjonowania salonu wystawowego możliwe są krótkie przerwy w otwarciu ze względów technicznych oraz realizacji wysyłek.

III. FUNKCJONOWANIE W DNI MECZOWE

 1. W dniach meczów domowych, rozgrywanych na Stadionie Polonii Warszawa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie Sklep stacjonarny działa w formie pełnej.
 2. W dniach meczów domowych:
  prowadzona sprzedaż stacjonarna;
  możliwe jest zapoznanie z ofertą bieżącą Sklepu stacjonarnego, w tym przymierzenie oferowanych towarów;
  możliwy jest odbiór opłaconych przelewem zamówień wykonanych w Sklepie Internetowym;
  możliwy jest zakup towarów z opcją odbioru w innym dniu;
  możliwe jest zapisanie się na listy zainteresowanych towarami specjalnymi, przygotowanymi do wprowadzenia do oferty
 3. W dni meczowe Sklep stacjonarny otwarty jest wg następującego schematu:
  od otwarcia wejść na teren Stadionu do ok. 5 minut po rozpoczęciu meczu,
  w przerwie meczu,
  po zakończeniu meczu przez około 30 minut.
  W wyjątkowych okolicznościach obsługa zastrzega sobie możliwość zmiany czasu funkcjonowania Sklepu stacjonarnego.
 4. W Sklepie stacjonarnym płatności przyjmowane są wyłącznie gotówką. Klient powinien posiadać kwotę odliczoną lub możliwie zbliżoną do kwoty za towary.
 5. Walutą obsługiwaną jest złoty polski (PLN). W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przyjęcie płatności inną walutą zgodnie z kursem średnim w dniu sprzedaży wskazanym w Tabeli A przez Narodowy Bank Polski (kursy wskazane na stronie: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html). Decyzję o przyjęciu płatności w innej walucie podejmuje obsługa Sklepu stacjonarnego.

IV. TOWARY

 1. Każdy wystawiony w Sklepie stacjonarnym towar jest fabrycznie nowy, chyba że w opisie towaru umieszczonym przy lub na nim wskazano inaczej.
 2. Ceny towarów w Sklepie stacjonarnym wyrażone są w złotych polskich (PLN) oraz są cenami brutto (zawierają podatek VAT i inne opłaty).
 3. Ceny widniejące przy towarze są cenami ostatecznymi.

V. AKCJE PROMOCYJNE

Sklep stacjonarny zastrzega sobie prawo do tworzenia i realizacji akcji reklamowych i promocyjnych, polegających m.in. na obniżce cen towarów, wprowadzeniu kuponów rabatowych itp. . Każda taka akcja będzie posiadała swój odrębny regulamin.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie nazwy oraz znaki towarowe podmiotów trzecich towarów oferowanych w Sklepie stacjonarnym są używane w celach identyfikacyjnych i informacyjnych oraz mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów prawa.